Om BVQ

Stadgar Byggnadsvård Qvarnarp Ekonomisk förening

Upprättade 2005-10-26, reviderade 2011-04-18, reviderade 2017-04-25, reviderade 2021-05-04.

För föreningen gäller Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

1. Firma

Föreningens firma är Byggnadsvård Qvarnarp ekonomisk förening.

2. Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla utbildning och rådgivning i byggnadsvård och att utveckla samverkan mellan medlemmarna och andra intressenter. Medlemmarna deltar genom eget arbete och som konsumenter av föreningens tjänster. Som medlem kan antas företag med säte i Småland och på Öland som huvudsakligen arbetar med byggnadsvård och restaureringsarbeten.

3. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Eksjö kommun.

4. Medlemskap

Till medlem antas företag som kan förväntas följa föreningens stadgar, policy och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

5. Medlems åliggande

Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar, policy och beslut.

6. Insats

Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 3.000 kronor. Insatsen skall erläggas mot faktura. Insats återbetalas endast i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar. Medlem får delta med ytterligare valfri frivillig insats.

7. Årsavgift

Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift, vilken av föreningsstämma bestämmes till belopp om högst 500 kronor. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.

8. Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.

9. Avgång

Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter

det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller av annan omständighet som föranlett avgång.

10. Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fem suppleanter. Mandattiden för ordinarie ledamöter är två år. Halva styrelsen väljs varje år. Suppleanter väljs för ett år. Minst hälften av styrelsens ledamöter respektive suppleanter skall vara medlemmar, övriga ”plantor” eller verksamheten närstående. En ledamot, medlem, väljs till ordförande på ett år.

11. Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen utser.

12. Revisorer

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor och en suppleant för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

13. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 01 jan – 31 dec.

15. Årsredovisning
Senast sex veckor före föreningsstämma skall styrelsen lämna årsredovisningen till revisorerna.

16. Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls före maj månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande till stämman
 2. Val av protokollförare
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
 6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 11. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

17 Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till stämman sker skriftligen per post, alternativt e-post. Kallelsen för föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och ska utfärdas senast två veckor före både ordinarie och extra stämma. Även andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen per post, alternativt e-post. När kallelse utgått till stämman skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorerna om detta.

18 Beslut

Vid beslut i styrelsen och på föreningsstämma skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet uppnås krävs minst 2/3 majoritet för att beslut skall var giltigt.

För stadgeändring krävs enighet bland samtliga medlemmar, eller beslut på två stämmor och att ändringen biträtts av minst 3/4 av de röstande på den senare stämman eller den större majoritet som krävs för vissa beslut enligt Lagen om ekonomisk förening, se 7 kap 15 §.

19 Överskott

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut

 • föras i ny räkning och/eller
 • utgå som insatsränta på medlemsinsatserna och/eller
 • utbetalas som efterlikvid i form av lön i relation till arbetad tid och/eller
 • utbetalas som efterlikvid i förhållande till gjorda inköp under året och/eller
 • överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission i förhållande till arbetad tid och/eller gjorda inköp under året.

20 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.